Kurs wspomagający nauczanie kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu. Omawiane zagadnienia to:
- system oświatowy i przepisy prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu,
- planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- pojęcia podstawowe metodyki, metody nauczania w praktycznej nauce zawodu,
- samokształcenie i doskonalenie instruktora,
- środki dydaktyczne i warsztat pracy instruktora praktycznej nauki zawodu,
- kontrolowanie i ocenianie uczniów,
- formy organizacyjne, struktura oraz proces kształcenia zawodowego (praktycznego) praktycznej nauki zawodu.